HANDELSBETINGELSER

1. Anvendelse

1.1. Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Refind Media og kunden uanset kundens salgs- og leveringsbetingelser, forretningsbetingelser, ordrebekræftelse eller forretningssædvane.

2. Aftalens indgåelse

2.1. Refind Media bliver tidligst forpligtet ved sit tilbud, uanset hvorledes disse betegnes, når Refind Media har afsendt sin Faktura og halvdelen af denne er betalt. Refind Media er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til kundens kundskab, at tilbagekalde de af Refind Media’s fremsendte tilbud.

3. Kundens forpligtelser

3.1. Kunden indestår for, at de meddelte oplysninger er korrekte.

3.2. Kunden skal, snarest muligt efter aftaleindgåelsen, levere al efter Refind Medias skøn relevant materiale til brug for aftalen, og senest 14 dage efter aftaleindgåelsen. Kunden indestår for, at denne har alle rettigheder – herunder immaterielle rettigheder – til materialet, og at materialet derved ikke krænker en tredjemands rettigheder.

3.3. Refind Media forbeholder sig retten til enten at udskyde leveringstidspunktet eller at fakturere kunden i henhold til kontraktbeløbet, såfremt relevant materiale ikke er fremsendt rettidigt, jf. punkt 3.2.

3.4. Kunden giver samtykke til, at Refind Media må anvende det udførte arbejde som reference i salgs og marketingsøjemed, herunder samtidig at påføre kundens forretningsnavn i referencen, uanset om dette måtte være et registreret varemærke.

3.5. Det er kundens eget ansvar at opsige eventuelle nødvendige aftaler med tredjemand, herunder aftaler med hostingudbydere.

 

4. Priser

4.1. Alle priser er angivet ekskl. moms.

4.2. Refind Media er berettiget til at regulere prisen, såfremt det af kunden leverede materiale er mangelfuldt. Refind Media er endvidere berettiget til at regulere prisen, såfremt leveringstidspunktet efter aftale med kunden fremrykkes.

5. Betalings­betingelser

5.1. Ved overskridelse af den på fakturaen angivne forfaldsdag, tillægges fakturabeløbet rente pålydende 10% pr. påbegyndt måned.

5.2. Ved fremsendelse af betalingspåmindelser beregnes et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. betalingspåmindelse, ligesom Refind Media er berettiget til at kræve et kompensationsgebyr på kr. 310,00,-

5.3. Ved betalingsmisligholdelse er Refind Media berettiget til at kræve Refind Media’s omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud, og således ikke kun de ved Renteloven fastsatte maksimumtakster. Refind Media er samtidig berettiget til at fakturere hele aftalebeløbet uden fradrag af sparede omkostninger.

5.4. Refind Media fremsender faktura til kunden pr. e-mail.

5.5. Som udgangspunkt betaler kunden 50% af aftalt pris før arbejdet startes. De resterende 50% betales inden sidste fakturas forfaldsdag. Sidste faktura fremsendes efter godkendt arbejde.

6. Leverings­betingelser

6.1. Kunden kan ikke påberåbe sig forsinkelse eller mangelsbeføjelser, såfremt kunden måtte have rettelser til designudkastet. Rettelser kan alene vedrøre det visuelle.

7. Reklamations- og undersøgelsespligt

7.1. Kunden er pligtig til at undersøge produktet straks ved modtagelsen og senest 7 dage efter modtagelsen at reklamere over enhver mangel. Overholder kunden ikke de anførte frister, fortaber kunden retten til at gøre manglen gældende.

7.2. Refind Media er berettiget til at afhjælpe fejl og mangler vederlagsfrit, såfremt dette kan ske inden for en rimelig tid.

8. Ophavsret

8.1. Kunden har brugsretten til materialet, som laves til kunden, og som udgangspunkt ejer kunden alle rettigheder. Refind Media kan dog gøre indsigelser såfremt kunden benytter materialet på en upassende måde.

8.2. Det er kundens ansvar, at loven om ophavsret og brugsret overholdes.

8.3. Refind Media kan ikke gøres ansvarlig for krav, der måtte opstå som følge af kundens manglende rettigheder til materialet.

8.4. Brugsretten til materialet overdrages først til kunden, ved betalingen af den sidste udstedte faktura.

8.5. Refind Media kan, medmindre andet aftales specifikt, bruge materiale, som er fremstillet for kunden, til egen markedsføring.

9. Force Majeure

9.1. Refind Media fraskriver sig ethvert ansvar for tab forårsaget af en hændelse, som Refind Media ikke har indflydelse på, og som ikke har kunnet forudsiges ved aftalens indgåelse.

9.2 Hændelser som brand, røgskade, eksplosion, strømsvigt, server-brud, ulykker, hærværk, indbrud, terror, dødsfald, sabotage, strejke, lockout, boykot, eller sygdomme, betrages som force majeure.

10. Fortrydelsesret

10.1. Der er ingen fortrydelsesret, da ydelsen fremstilles specielt for kunden.

10.2 Kunden kan ikke fortryde købet ved at undlade at betale.